تا آب شدم سراب دیدم خود را
دریا گشتم حباب دیدم خود را
آگاه شدم غفلت خود را دیدم
بیدار شدم به خواب دیدم خود را

دری به بینهایت

کتاب دری به بینهایت در سه بخش تدوین شده است. بخش اول “بیداری، خودآگاهی و مهارتهای هشیار زیستن” ضمن برشمردن بسیاری از انواع واقعیت های نامحسوس دنیای امروز، طبق آموزه های خودشناسی، ساز و کار کنار زدن توهّمات را از حقیقت وجود انسان ارائه می دهد. در بخش دوم با عنوان عرفان و معلمان خودآگاهی، نگاهی دارد به سیستم های فلسفی و عرفانی، و با استفاده از سخنان عارفان، فیلسوفان و اشعار شاعران مانند پلی بخش اول کتاب را به بخش سوم متصل می کند. بخش سوم کتاب با عنوان علم و هشیاری عالم هستی از طریق یافته های علمی در زمینه فیزیک کوانتوم، کیهان شناسی، هوشمندی و هوشیاری عالم هستی تا حدودی جایگاه حقیقی انسان را در جهان هستی به او می نمایاند.

آگاهی از موضوعات فوق دری را در مقابل ما انسان ها می گشاید. دری که به بینهایت وجود ما باز می شود، وجودی که همچنین جزئی از عالم هستی است و ما را برای رسیدن به خودآگاهی و درجه ای از بیداری معنوی یاری می دهد. نتیجه چنین بیداری، زندگی پر معنی، شادی حقیقی، و پایان رنج های محسوس و نامحسوس فردی است. این آگاه زیستن می تواند در آینده ای نه چندان دور به ساختارهای اجتماعی آگاه منتهی شود و به عدالت، عشق، آرامش، صلح و کرامت و پایان رنج انسان ها در گستره زمین بینجامد

لازم به ذکر است که مباحث کتاب برای همه اقشار جامعه در نظر گرفته نشده است. درک و یا جذابیت این موضوعات برای همه سطوح اجتماعی آسان و یا یکسان نیست. مخاطب کتاب قشر تحصیل‌کرده است. این دفتر 372 صفحه ای در واقع سه کتاب است در یک جلد، اما جهت نشان دادن این واقعیت که موضوعات هر سه بخش با یکدیگر مرتبط هستند، تصمیم بر آن شد که  در یک مجلد به چاپ برسند.  در ضمن از آنجایی که اطلاعات زیادی به خواننده منتقل می شود، پیشنهاد بر آن است که این مجموعه با فرصت مطالعه شود و مدت زمانی کافی برای خواندن آن اختصاص داده شود.

نگاهی به فهرست مطالب کتاب

نسخه الکترونیکی و نگاهی به داخل کتاب در سایت کوبو