این واژه‌ها معانی عمیق‌تری دارند و دلیل اینکه بنده دارم با شما در میان می‌گذارم  به این معنی نیست که آن‌ها را برای شما ترجمه کنم. چون خود  واژه‌های انگلیسی برای یک انگلیسی‌زبان چندان شناخته‌شده نیست و همین‌طور  خود این واژه‌های فارسی معمولاً برای فارسی‌زبان‌ها کاملاً مفهوم نیست. این است دوستانی که علاقه دارند و قرار است که در آینده باهم  به عرفان و خودشناسی بپردازیم این‌ها پیش‌زمینه خوبی است.

Mysticism  عرفان

Mystic  عارف

Ego    نفس، ناخوداگاه، خود

Mind    ذهن

Intelligence هوشمندی

Consciousness   هشیاری

Awareness   آگاهی

Self-awareness   خودآگاهی

Self-realization خودشناسی –شناخت خود

Awakening  بیداری – بیداری معنوی

Spirituality  معنویت

Spiritual Teacher   معلم عرفان

Spiritual path- طریق معنویت   سلوک

Disciple   سالک

Soul  جوهر وجود ، طبیعت حقیقی انسان

Please follow and like us: