Alzheimer – Persian

آلزایمر،  رنجی افزوده بر رنج‌های انسان امروزی از بودا پرسیدند زندگی چیست؟ پاسخ داد “رنج” . و این پاسخ او بار معنایی گسترده ای دارد به همین دلیل قبل از اینکه به موضوع آلزایمر بپردازیم مایلم در چند خطی به‌طور خلاصه منظور از رنج و مختصری در مورد زندگی بودا را توضیح دهم. سیدارتا گائوتاما..

Read more

The Vast Universe – Persian

کیهان، اقیانوس بی‌کران عالم هستی و پیام آن به ما انسان ها در یک شب پر ستاره به آسمان نگاه کنید. سعی کنید به قسمت بسیار کوچکی از فضای تاریک بین دو یا سه ستاره خیره شوید. در این قسمت کوچک شاید به ابعاد یک چهارم سطح ماه قابل رویت، هیچ نوری دیده نمی شود…

Read more

Infinity-Persian

چرا بشر قادر نیست بی‌نهایت عالم هستی را درک کند؟ زمانی به ما می‌گفتند که هر عددی حتی 1 تقسیم بر صفر می‌شود بی‌نهایت. این البته یک نظریه قدیمی است. ریاضیات جدید این را قبول ندارد، زیرا بی‌نهایت غیرقابل تعریف است. اعداد نه‌تنها به‌صورت صحیح یا اینتجر به بی‌نهایت می‌روند بلکه به‌صورت منفی و کسری..

Read more

سیل ویرانگر اخیر در ایران

دیدن تصاویر و ویدئو های سیلاب های جاری در شهر های ایران و آسیب های فراوان به جان و مال مردم بی گناه در چند روز اخیر برای همه ما ناراحت کننده بوده است تا چه رسد به حجم و شدت  رنجی که به خود آسیب دیدگان این بلای طبیعی وارد آمده .   فقط یک..

Read more

Life is a game; a very short one

From a philosophical point of view looking at human lifetime, it is really a short game. The reason we don’t notice the game nature of life is probably because this game is mixed with many illusions and the misperception of our five senses. A number of these illusions and misperceptions have been discussed in my..

Read more